Персоналії

Снимок.PNG

Корчевой Юрій Петрович

15.X.1936 – 02.VI.2012

 

Відомий фахівець в галузі фізичної електроніки, теплофізики та енергомашинобудування, талановитий вчений Корчевой Ю. П. народився 15.10.1936 р. в м. Києві. У 1959 р. закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю „Фізична електроніка”, де і розпочав наукову діяльність, а в 1966 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1969 р. Юрій Петрович працював в Інституті електродинаміки АН УРСР, у 1982 р. захистив докторську дисертацію „Елементарні процеси в низькотемпературній плазмі лужних металів” та був обираний на посаду завідувача відділом фізики низькотемпературної плазми. В період з 1985 по 1988 рр. Ю. П. Корчевой очолював відділення Інституту проблем моделювання в енергетиці АН УРСР. У 1988 р. Юрій Петрович стає заступником директора з наукової роботи Інституту проблем енергозбереження АН УРСР, очолює відділення високотемпературного перетворення енергії. На базі цього відділення в 1996 р. був створений Науково-технічний центр вугільних енерготехнологій (НТЦВЕ) НАН України та Міністерства енергетики та електрифікації України, який і очолив Юрій Петрович. У 2002 р., НТЦВЕ було реорганізовано в Інститут вугільних енерготехнологій (ІВЕ) НАН України та Мінпаливенерго України. За досить короткий термін розумному, енергійному, харизматичному керівникові вдалося перетворити інститут на провідну наукову установу в галузі енергетики, яка отримала міжнародне визнання. У 2007 р. ІВЕ виведено з подвійного підпорядкування і на сьогодні він є інститутом НАН України. У 2002–2009 рр. д.ф.-м.н., проф., академік Ю. П. Корчевой – директор ІВЕ НАН України, а з 2009 р. до останнього дня був його почесним директором.

Сфера наукових інтересів Ю. П. Корчевого – пряме перетворення теплової енергії в електричну та використання низькосортних палив в енергетиці. Ю. П. Корчевой – засновник школи в галузі дослідження фізико-хімічних процесів у низькотемпературній плазмі лужних металів. Виконав цикл робіт, присвячених дослідженню фізичних явищ у термоемісійно-плазмових перетворювачах теплової енергії в електричну, співавтор відкриття явища фоторезонансної плазми. З середини 1980-х Ю. П. Корчевой очолював науковий напрям зі створення нових високоефективних екологічно чистих технологій використання вугілля в енергетиці. Під його керівництвом було закладено наукові основи процесів горіння та газифікації високозольного вугілля, виконано цикл робіт по розширенню паливної бази енергетики за рахунок залучення шламів, сухих відходів вуглезбагачення і солоного вугілля. Ю. П. Корчевой – засновник наукової школи „Високоефективні та екологічно чисті вугільні технології для енергетики”. В 1992 р. Ю. П. Корчевой був обраний членом-кореспондентом НАН України за спеціальністю „Теплофізика”, в 1994 р. отримав звання професора, а у 1997 р. обраний академіком НАН України за спеціальністю „Енергетичне машинобудування”. Творчий арсенал Ю. П. Корчевого налічує понад 300 наукових праць. Серед його учнів – 11 кандидатів та 2 доктори наук.

Визначні особисті заслуги Корчевого Ю. П. перед Україною у розвитку вітчизняної науки та техніки принесли йому авторитет та повагу: він двічі переможець Всеукраїнського конкурсу „Лідер паливно-енергетичного комплексу”, у 2002 р. отримав Державну премію України в галузі науки та техніки, у 2003 р. – Почесну грамоту Кабінету Міністрів України, у 2005 р. – звання „Почесний енергетик України”, у 2008 р. – звання „Заслужений діяч науки та техніки України” та Почесну грамоту Верховної Ради України. В 2011 р. академіка НАН України Корчевого Ю. П. нагороджено відзнакою НАН України „За наукові досягнення”.

 

Снимок 1.PNG

Майстренко Олександр Юрійович

08.IX.1956 – 17.12.2011

 

О. Ю. Майстренко народився 08.09.1956 р. в м. Києві. В 1978 р закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю „Промислова теплоенергетика”. Після служби у збройних силах та закінчення аспірантури в 1985 р. розпочав трудову діяльність в Інституті вугільних енерготехнологій (на той час – Відділення МГД генераторів електроенергії Інституту проблем моделювання в енергетиці АН УРСР). Під його керівництвом створено комплекс лабораторних, дослідно-експериментальних і пілотних установок, які дозволяють проводити фундаментальні дослідження горіння і газифікації твердого палива та технологічні дослідження конверсії вугілля різного ступеня метаморфізму в киплячому шарі. В 1991 р. О. Ю. Майстренко захистив кандидатську, в 1994 р. став заступником керівника відділення, а згодом заступником директора інституту з наукової роботи, у 1996 р. очолив відділ процесів горіння та газифікації вугілля, в 1999 р. –захистив докторську дисертацію. В 2003 р. О. Ю. Майстренко був обраний членом-кореспондентом НАН України за спеціальністю „Теплотехніка”, в 2005 р. отримав звання професора, а у 2009 р. – обраний академіком НАН України за спеціальністю „Енергомашинобудування”. В 2009 р. О. Ю. Майстренка було обрано директором Інституту вугільних енерготехнологій НАН України.

Під керівництвом Майстренка О. Ю. проведено фундаментальні дослідження процесів горіння і газифікації твердого палива, цикл робіт по розробці нових високоефективних та екологічно чистих технологій термічної переробки високозольного вугілля різного ступеня метаморфізму та відходів вуглезбагачення, визначені кінетичні характеристики взаємодії вугілля різного ступеню метаморфізму та зольності та його коксів з киснем та двооксидом вуглецю, особливості конверсії вологих та сухих відходів вуглезбагачення при атмосферному та підвищеному тисках. Ці роботи дозволили створити наукові основи процесів горіння та газифікації твердого палива для різних модифікацій котлоагрегатів циркулюючого киплячого шару (ЦКШ) та реакторів киплячого шару під тиском. На основі виконаних досліджень проведена адаптація відомих в світі ЦКШ-технологій до українського вугілля, розроблено математичні моделі процесів горіння і газифікації твердого палива в КШ та методи теплових розрахунків топок та циклонів котлоагрегатів КШ, конструкцій їх елементів, підготовлено технічні рішення з реконструкції і модернізації діючих котлоагрегатів ТЕС, розроблено рекомендації з використання твердого палива різної якості на ТЕС України.

Д.т.н., проф., академік НАН України Майстренко О. Ю. є засновником наукової школи „Розробка технологій спалювання і газифікації вугілля в киплячому шарі”. Він підготував 6 кандидатів та 1 доктора наук. О. Ю. Майстренко – автор понад 300 наукових статей, монографій, авторських свідоцтв та патентів. О. Ю. Майстренко нагороджений Дипломами І та ІІ ступеню ВДНГ УРСР, грамотою Міністерства палива та енергетики України, знаком „Відмінник енергетики України”, „Знаком пошани” Державного комітету України з енергозбереження, почесною грамотою Президії НАН України. О. Ю. Майстренко – двічі переможець конкурсу „Лідер паливно-енергетичного комплексу” в номінації „Наукова розробка” та „Вчений”. В 2011 р. академіку НАН України О. Ю. Майстренку присвоєно відзнаку „Почесний енергетик України”.