Інститут

Інститут теплоенергетичних технологій (ІТЕТ) Національної академії наук (НАН) України (до липня 2021 р. - Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, ІВЕ)  - входить до складу Відділення фізико-технічних проблем енергетики (ВФТПЕ) НАН України.

На сьогодні Інститут очолює д.т.н., проф. Н. І. Дунаєвська.

Головними завданнями Інституту є:

          1.1.1. Проведення фундаментальних та прикладних досліджень за наступними  основними науковими  напрямами:

–     термохімічна переробка традиційних та альтернативних палив для вироблення енергії, водню та синтетичних палив, продуктів хімічного синтезу;

–     енергетичне використання біомаси й інших альтернативних палив, паливних сумішей, застосування водневої та амонійної енергетики;

–     очищення відхідних газів теплоенергетичних установок від викидів забруднюючих речовин.

1.1.2. Здійснення науково-технічних (експериментальних) розробок, що базуються на наукових знаннях, отриманих у результаті наукових досліджень чи практичного досвіду, з метою доведення таких знань до стадії практичного використання.

1.1.3. Надання науково-технічних послуг.

1.1.4. Проведення наукової і науково-технічної експертизи.

1.1.5. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через магістратуру, аспірантуру, докторантуру.

1.1.6. Забезпечення високої якості наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, систематичне накопичення і узагальнення наукових результатів, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу та соціальний захист працівників.

1.1.7. Збереження і розвиток наукової інфраструктури.

1.1.8. Інформування широкої громадськості про результати своєї діяльності.

1.2. Інститут відповідно до основних завдань:

1.2.1. Розробляє за широкою участю наукового колективу основні наукові напрями діяльності Інституту і подає їх на затвердження Президії НАН України. Під час визначення наукової тематики враховуються рішення Загальних зборів НАН України, Президії НАН України,  ВФТПЕ НАН України.

1.2.2. Організує та проводить науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проєктно-конструкторські, технологічні, пошукові та проєктно-пошукові роботи відповідно до затверджених основних наукових напрямів діяльності та поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.

1.2.3. Вивчає, аналізує та узагальнює досягнення світової науки за відповідними напрямами і визначає можливості їх використання в усіх сферах суспільного життя, бере участь у розробці й реалізації міжнародних програм і проектів.

1.2.4. За дорученням НАН України або з власної ініціативи розробляє прогнози, інформаційно-аналітичні матеріали, пропозиції, рекомендації з певних питань розвитку держави та суспільства, здійснює наукову та науково-технічну експертизу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами в установленому законодавством порядку.

1.2.5. Бере участь у конкурсах наукових проектів, науково-технічних розробок і конкурсах на отримання грантів, у тому числі міжнародних конкурсах, за результатами конкурсів забезпечує виконання відповідних робіт і заходів.

1.2.6. Проводить конференції, наради, симпозіуми, виставки, наукові школи, в тому числі міжнародні.

1.2.7. Здійснює видавничу діяльність наукового, освітнього та просвітницького характеру, виступає в установленому порядку засновником друкованих засобів масової інформації, наукових видавництв, наукових журналів та наукових видань.

1.2.8. Має власний офіційний веб-сайт, забезпечує розміщення на ньому інформації про основні наукові напрями, структуру та результати діяльності Інституту, здійснює регулярне оновлення зазначеної інформації, а також сприяє висвітленню в засобах масової інформації та соціальних мережах вагомих досягнень і важливих подій в житті Інституту та інших наукових матеріалів, що становлять суспільний інтерес.

1.2.9. Проводить конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників, атестує працівників Інституту.

1.2.10. Утворює у порядку, встановленому законодавством України, спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за спеціальностями відповідно до основних наукових напрямів діяльності Інституту.

Інститут приймає остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами.

1.2.11. Засновує в порядку, встановленому законодавством, заклади вищої освіти для підготовки фахівців за різними кваліфікаційними рівнями, в тому числі магістра та доктора філософії.

1.2.12. Здійснює освітню діяльність у сфері вищої освіти, надає освітні послуги шляхом підготовки фахівців за різними кваліфікаційними рівнями відповідно до Закону України «Про вищу освіту», в тому числі через магістратуру, аспірантуру та докторантуру, вживає заходів щодо підвищення кваліфікації наукових працівників, сприяє розвитку наукової складової у сфері освіти та залученню талановитої молоді до наукової діяльності.

1.2.13. Здійснює в установленому порядку навчання за програмами післядипломної освіти з метою перепідготовки наукових працівників та спеціалістів, а також утворює спільно з університетами, іншими закладами вищої освіти спеціалізовані кафедри для підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем магістра та (або) доктора філософії.

1.2.14. За рішенням Президії НАН України розміщує відповідно до договору, укладеного з іншою науковою установою або закладом вищої освіти, структурні підрозділи (лабораторії), що провадять наукову і науково-технічну діяльність, на базі цієї наукової установи або такого закладу освіти відповідно до освітніх програм та тематики наукових досліджень.

1.2.15. Розробляє структуру і штатний розпис у межах наявних коштів і затверджує його в установленому в НАН України порядку.

1.2.16. Укладає угоди і договори про наукове та науково-технічне співробітництво з організаціями і юридичними особами, в тому числі іноземними й міжнародними, бере участь у виконанні міжнародних наукових та науково-технічних програм і проєктів в порядку, встановленому законодавством.

1.2.17.  Бере участь у діяльності наукових товариств, асоціацій, спілок і союзів, в тому числі іноземних та міжнародних, на правах їх членів, веде інші форми спільної діяльності відповідно до законодавства України.

За погодженням з НАН України може входити до об’єднань юридичних осіб з метою виконання своїх статутних завдань із збереженням статусу юридичної особи та фінансової самостійності.

1.2.18. Виступає засновником та співзасновником господарських товариств та бере участь у формуванні статутного капіталу таких господарських товариств виключно шляхом внесення до нього майнових прав інтелектуальної власності, виключні майнові права на які зберігаються за Інститутом.

1.2.19. Веде будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт своїх основних фондів, об’єктів наукового, житлового та іншого соціального призначення.

1.2.20. Надає платні послуги за переліком, визначеним законодавством  для бюджетних наукових установ.

1.2.21. Здійснює обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

1.3. Інститут має право на укладення договорів оренди майна, у тому числі нерухомого, що обліковується на його балансі, а також договорів продажу майна в порядку, встановленому в НАН України.

1.4. Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Інститутом лише після їх отримання.

 

В Інституті функціонують три наукові відділи та лабораторія. 

Дослідження здійснюються за такими основними напрямами:

 • Спільне спалювання різних видів твердого палива (вугілля, біомаса тощо) на пиловугільних котлоагрегатах ТЕС України.
 • Озонне очищення димових газів від шкідливих викидів в процесах термічної переробки твердого палива.
 • Наукові засади та технології зниження утворення оксидів азоту для досягнення відповідності викидів пиловугільних котлоагрегатів ТЕС України нормативам ЄС.
 • Розробка наукових засад та екологічно безпечних технологій термічної переробки альтернативних палив (RDF та ін.) та вугілля в киплячому та щільному шарах для виробництва теплової та електричної енергії у відповідності до вимог ЄС.
 • Розвиток технологій пиловидного спалювання для створення нових та реконструкції існуючих антрацитових і газомазутних котлоагрегатів з їх переведенням на вітчизняне газове вугілля.
 • Розробка парогазових установок на твердому паливі з газифікацією та спалюванням вугілля та використанням паливних елементів.
 • Розроблення процесів конверсії твердих органічних відходів в збагачений воднем синтез-газ для відновлювано-водневої енергетики та паливно-комірчаних енергетичних установок.
 • Дослідження особливостей спалювання вугілля в топках енергетичних котлоагрегатів з використанням високоефективних пальників з низькими викидами оксидів азоту.
 • Розробка методів модернізації та реконструкції існуючих вугільних котлоагрегатів для підвищення ефективності та продовження терміну їх роботи.
 • Дослідження  теоретичних основ та методів зменшення викидів сірки при спалюванні енергетичного вугілля з використанням напівсухих технологій їх уловлення.
 • Аналіз властивостей і діагностика параметрів багатофазних гомогенних і гетерогенних середовищ.
 • Залучення до паливної бази енергетики відходів вуглезбагачення, некондиційного вугілля та біомаси, а також розробка технологій для їх енергетичного використання.
 • Розробка шляхів оптимізації паливозабезпечення теплових електростанцій.
 • Розробка нормативно-технічної документації з якості вугілля.
 • Розробка систем діагностики та обліку енергоресурсів на основі сучасних бездротових пристроїв. 

 • Розробка нормативно-технічної документації в галузі контролю та інвентаризації викидів забруднюючих речовин і парникових газів при спалюванні палива та поводження з відходами від спалювання твердого палива.